1. ШифАРът на АРийте - РАзкрит!

БългАРи!  БългАРия!
Белегът на АРийте стои през вековете със стРАшна сила в името на нАРода и дАРжавата ни. А ние бългАРите не осъзнаваме всепРАМенящото му значение.
Откриването на шифАРът на АРийте обРАзно казано отвАРя за втори път кутията на ПандоРА, в която както знаем от митологията е останала след пАРвото отвАРяне само надеждата. Това поРАжда ефекта на доминото и ни дава ето какви нови колосално възможности:  
Да РАзкрием хилядолетните заблуди насаждани от ре-лигиите;
Да РАзкрием манипулациите на  прос(т)ветените но НЕ-пРАсватени илюмнати;
Да РАзберем истинската истАРия на човечеството и основната роля на АРийте в нея;
Да РАзберем кои сме ние бългАРите и какъв потенциал като нАРод имаме;
Да откРАем, че ние бългАРите сме пазили може би дори неосъзнато много хилядолетия най-голямото съкровище на света – истинското, божественото познание  и вече имаме дАРектен неогРАничен достъп до него;
Да РАзсеем заблудите какво пРАдставлява „Сватия дух“, да РАзберем истинската му същност и как да го отключим с шифАРът на АРийте;
Да РАзберем какво представлява „Светия гРАал“ (чашата на познанието), какво е съдАРжанието му и как лесно всеки бългАРин може да се възползва от него;
Да РАзсеем заблудите какво пРАдставлява „Светата тройца“, да РАзберем истинското и изключително значение и това, че всеки един от нас бългАРите може осъзнато да се самовъплати и стане най-важната част от нея;
Да РАзберем какво пРАдставлява „окото на познанието“ което НЕпРАсватените илюминати се вгРАдили в емблемата си с пиРАМидата. Да РАзберем, че "окото на познанието" НЕ Е  някакво трето око, а способност за РАзбиране на всичко което ни заобикаля. Ключът за РАзбиРАнето е само и единствено в бългАРийското СЛОВО. Един бългАРин може лесно да се сдобие с истинско трето око, но един илюминат НЕ може да го постигне поРАди доста пРАчки и пРАчини;
Да осъзнаем, че с новите възможности които имаме за РАзбиРАне на света който ни заобикаля имаме огРАМен потенциал за ново възРАждане и РАзватие.

КРАтко встъпително РАзяснение: ПРАдполагам, че сричката РА ви се е набила вече доста в очите. Ако не сте наясно какво е РА, мислете за нея като за олицетворение чрез символиката на слънцето на вАРховния вселенски АРхитект и отец Бог- РА, както долу горе е и в египетската митология. Огледалния обРАз и подобие на отецът Бог РА на МАйката земя е божият син АР. Ако мислим за АР в множестено число получаваме група хоРА от АРи. Ако тези АРи РАзбиРАт божестваната пРАмисъл и пРАМАдРАст  въплатена в отключените  с шифАРът АРА АРийски СЛОВА  и в живота си се РАководят от напътствията извиРАщи от тях, то те са възвишени и благоРАдни АРий. 
.....
ОткРАването на шифАРът на АРиите пРАменя напълно пРАчита на световната и бългАРската истАРия и има потенциал да пРАмени бъдещата световна геополитика.
.....
Изследванията ми на базата на шифАРът на АРийте съм синтезиРАл с следната схема:В следващите стРАници ще РАзяснявам всеки един елемент от схемата, както и редица други факти показващи могъщата сила скрита в отключеното АРийско СЛОВО.
ПРАпоРАчително е стРАниците да се четат последователно. 
Към кРАя на 16-та стРАница хилядолетната завеса криеща тайните на СЛОВОТО ще се вдигне мощно. Сватият дух ще започне да излиза от всяко СЛОВО и да пРАсватлява тАРсещиите божията пРАМАдРАст
Третото око "окото на РАзбиРАнето" ще се отвАРи и света за пРАсватеният бългАРин вече никога няма да бъде същият. ТАРсещият ще види АРийската пътеводна звезда.